feminature clinic

Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą, FEMINATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zapewnia zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w ramach podmiotu leczniczego jest FEMINATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: Administrator, ADO lub FEMINATURE) ul. Wynalazek 2/B14 Warszawa, numer telefonu: 22 602 29 61.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Administratorem.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Administrator zawsze legalnie i bezpiecznie przetwarza dane. Mogą to być dane pacjentów, pracowników lub współpracowników oraz kontrahentów lub ich pracowników.

Cel przetwarzania

 • Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarzadzanie procesem udzielania świadczeń́, w tym weryfikacja tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 • Udzielanie świadczeń́ zdrowotnych (realizacja umowy na świadczenie usług medycznych), w tym prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • Wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskich;
  Profilaktyka zdrowotna, której podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych;
 • Kontakt celem: potwierdzenia rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej oraz jej przypomnienia, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu lub poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań

Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Okres przetwarzania danych wynika z okresu przechowywania dokumentacji medycznej, który wynosi co do zasady 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

Cel przetwarzania

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO dot. kontrahentów, a w przypadku osób współpracujących z Administratorem w imieniu kontrahenta lub będących reprezentantem kontrahenta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez Administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych. 

 

Cel przetwarzania

Prowadzenie monitoringu wizyjnego w lokalu przy Wynalazek 2 Warszawa

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit f RODO

 

Nagrania będą przechowywane do trzech miesiące od dnia nagrania.

Cel przetwarzania

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych

Cel przetwarzania

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okresy wskazane przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.

Cel przetwarzania

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.

Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych działaniach.

Cel przetwarzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

W przypadku pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

W przypadku współpracowników: art. 6 ust. 1 lit b i f RODO.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowywane są przez 10 lat.

W przypadku umów cywilnoprawnych dane przetwarzane są w przedmiotowym celu do czasu obowiązywania umowy.

Cel przetwarzania

Prowadzenie rekrutacji

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

W przypadku kandydatów na pracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO

W przypadku kandydatów na współpracowników: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO

Dane w tym celu będą przetwarza do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do roku czasu.

Cel przetwarzania

Prowadzenie fanpage FEMINATURE na portalu społecznościowym Facebook

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dosmaczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.

W zależności od celu przetwarzania danych, co do zasady do czasu wniesienia sprzeciwu.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie plików cookies w celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkownika, w tym w celach marketingowych

 

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może jedynie nastąpić przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Korzystanie z usług medycznych jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy Administrator zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do weryfikacji tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W związku z ich niepodaniem Administrator będzie zobowiązany do nieudzielania usługi, chyba że skutkowałoby to utratą zdrowia lub życia pacjenta.  Podanie numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się również na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz Pacjent nie otrzyma potwierdzenia wizyty, itp.

W przypadku kontrahentów i pracowników lub współpracowników podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe (pacjentów, kontrahentów oraz pracowników lub współpracowników) w związku z profilem działalności FEMINATURE w określonych sytuacjach mogą być przekazywane innym odbiorcom, tj.:

 • dostawcom lub podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne,
  laboratoriom,
 • osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta,
 • Rzecznikowi Praw Pacjenta,
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 • Urzędowi Skarbowemu,
 • policji lub prokuraturze,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie,
 • pomiotom świadczącym usługi prawne,
 • bankom,
 • podmiotom świadczącym usługi rachunkowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Z uwagi na to, że Administrator korzystamy z usług dostawców w zakresie wsparcia teleinformatycznego wybrane kategorie danych osobowych mogą być przekazywane w wyjątkowych sytuacjach poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawę prawną określoną w rozdziale V RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, tj. bez udziału człowieka wobec pacjenta. Dane również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Polityka plików cookies

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu (urządzenie końcowe) podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FEMINATURE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Na podstawie plików cookies mogą być identyfikowane osoby, w związku z czym podstawą prawną przetwarzania takich danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie poprzez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

 

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Do czego plików cookies są wykorzystywane

FEMINATURE stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami należącymi do FEMINATURE
 • wspierać użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach.

Jakich plików cookies używa FEMINATURE

Stosowane są dwa rodzaj plików:

 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Z jakich plików cookies korzystamy

Nazwa Prowajder TYP Okres ważności
Elementor (plik konieczny)
Feminature.pl
HTTP
stały
_ga (statystyczny)
Feminature.pl
HTTP
2 lata
_gat (statystyczny
Feminature.pl
HTTP
1 dzień
_gid (statystyczny)
Feminature.pl
HTTP
1 dzień
Ads/ga-audiences (marketingowy)
Google.com
PIXEL
Sesja

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.

Więcej informacji dotyczących zarządzania plikami cookies w Twojej przeglądarce udzieli Ci dostawca oprogramowania. Poniżej linki do najczęściej wybieranych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer

Edge

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android przeglądarka Chrome

Safari

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w serwisach.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś́ do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę̨ obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą̨ ważność́ po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać́, że użytkownik kliknął reklamę̨ i został przekierowany na tę stronę̨. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą̨ być́ śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą̨ do generowania statystyk przekierowań́ dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują̨ taką funkcjonalność́. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę̨ i zostali przekierowani na stronę̨. Nie otrzymują̨ jednak informacji, które identyfikują̨ użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień́ ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować́ z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować́ dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś́ wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić́ odpowiedni plik cookie.